Điều khoản và điều kiện

(1) Chung

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản sử dụng áp dụng cho việc truy cập của một cá nhân hoặc tổ chức và / hoặc việc sử dụng AD Entertainment Group có thể truy cập tại www.usbinaryoptions.com

Các điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi; bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn gửi bình luận đến trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng với các điều khoản sử dụng này.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và bằng cách đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

(2) Giấy phép sử dụng trang web

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web và tài liệu trên trang web. Theo giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này được bảo lưu.

Bạn chỉ có thể xem, tải xuống cho mục đích lưu vào bộ nhớ đệm và in các trang từ trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tuân theo các giới hạn được nêu bên dưới và các nơi khác trong các điều khoản sử dụng này.

Bạn không được:

(a) xuất bản lại tài liệu từ trang web này (bao gồm cả việc đăng lại trên một trang web khác);

(b) bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ trang web;

(c) hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web trước công chúng;

(d) chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web;

(e) sao chép, nhân bản, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại; hoặc là

(f) phân phối lại tài liệu từ trang web này [ngoại trừ nội dung được cung cấp cụ thể và rõ ràng để phân phối lại

Chúng tôi có quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực trên trang web của chúng tôi, hoặc thực sự là toàn bộ trang web của chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi.

(3) Sử dụng được chấp nhận

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy giảm tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của trang web; hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết với) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, con ngựa thành Troy, sâu, trình ghi bàn phím, rootkit hoặc khác phần mềm máy tính độc hại.

Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập dữ liệu, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng dữ liệu được thu thập từ trang web của chúng tôi hoặc thư mục của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn tiếp thị qua email, tiếp thị qua SMS, tiếp thị qua điện thoại và gửi thư trực tiếp).

(4) Người dùng đánh giá

Theo các điều khoản sử dụng này, “đánh giá của người dùng” có nghĩa là tất cả tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà bạn gửi đến trang web của chúng tôi hoặc bạn gửi đến trang web của chúng tôi bằng bất kỳ trang web nào khác tính năng.

Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối các nội dung bạn gửi trên bất kỳ phương tiện nào hiện có hoặc trong tương lai. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền cấp phép lại các quyền này và quyền khởi kiện hành vi vi phạm các quyền này.

Các đánh giá của bạn không được bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, không được vi phạm quyền hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và không được có khả năng dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn hoặc chúng tôi hoặc bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo bất kỳ luật hiện hành nào).

Đánh giá của bạn (và công bố của chúng trên trang web của chúng tôi) không được:

(a) bôi nhọ hoặc sai sự thật ác ý;

(b) tục tĩu hoặc khiếm nhã;

(c) vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền nhân thân, quyền cơ sở dữ liệu, quyền nhãn hiệu thương mại, quyền thiết kế, quyền chuyển giao hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

(d) vi phạm bất kỳ quyền tự tin, quyền riêng tư hoặc quyền nào theo luật bảo vệ dữ liệu;

(e) tạo thành lời khuyên cẩu thả hoặc chứa bất kỳ tuyên bố cẩu thả nào;

(f) cấu thành sự xúi giục phạm tội;

(g) khinh thường bất kỳ tòa án nào, hoặc vi phạm bất kỳ lệnh tòa án nào;

(h) vi phạm luật phân biệt đối xử hoặc thù địch chủng tộc hoặc tôn giáo;

(i) báng bổ;

(j) vi phạm luật chính thức về bí mật;

(k) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào đối với bất kỳ người nào;

[(l)    depict violence in an explicit, graphic or gratuitous manner; [(m)    be pornographic or sexually explicit; [(n)    be untrue, false, inaccurate or misleading; [(o)    consist of or contain any instructions, advice or other information which may be acted upon and could, if acted upon, cause illness, injury or death, or any other loss or damage; [(p)    constitute spam; [(q)    be offensive, deceptive, threatening, abusive, harassing, or menacing, hateful, discriminatory or inflammatory; or [(r)    cause annoyance, inconvenience or needless anxiety to any person.]

Các đánh giá của bạn phải phù hợp, dân sự, trang nhã và phù hợp với các tiêu chuẩn về phép xã giao và hành vi được chấp nhận chung trên internet.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để liên kết đến bất kỳ trang web hoặc trang web nào bao gồm hoặc chứa tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi, vi phạm các quy định của các điều khoản sử dụng này.

Bạn không được gửi đến trang web của chúng tôi bất kỳ đánh giá nào đã hoặc đã từng là đối tượng của bất kỳ thủ tục pháp lý nào bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được gửi đến trang web của chúng tôi, hoặc được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, hoặc được lưu trữ hoặc xuất bản trên trang web của chúng tôi.

Mặc dù các quyền của chúng tôi theo các điều khoản sử dụng này liên quan đến đánh giá của người dùng, chúng tôi không cam kết giám sát các nhận xét hoặc việc xuất bản các nhận xét trên trang web của chúng tôi.

(5) Bảo hành có giới hạn

Bạn xác nhận rằng một số thông tin được xuất bản trên trang web này là do người dùng gửi và chúng tôi thường không xem xét, phê duyệt hoặc chỉnh sửa thông tin đó. Chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin được công bố trên trang web này; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web này và việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật về chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc việc sử dụng chăm sóc hợp lý và kỹ năng).

(6) Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm

Không có điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này sẽ: (a) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; (b) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật; (c) giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc (d) loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các điều khoản sử dụng khác trong các điều khoản sử dụng này: (a) tuân theo điều khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo các điều khoản sử dụng hoặc liên quan đến chủ đề của các điều khoản sử dụng, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ sự kiện nào hoặc các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, bao gồm (không giới hạn) mất mát hoặc thiệt hại đối với lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, việc sử dụng, sản xuất, tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, cơ hội thương mại hoặc thiện chí.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn theo các điều khoản sử dụng sẽ không vượt quá: (a) [số tiền]; và (b) tổng số tiền đã thanh toán hoặc (nếu lớn hơn) mà bạn phải trả cho chúng tôi theo các điều khoản sử dụng.

Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có lợi ích trong việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của chúng tôi. Liên quan đến lợi ích đó, bạn chấp nhận rằng chúng tôi là một pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn và đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với cá nhân viên chức hoặc nhân viên liên quan đến bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu liên quan đến trang web hoặc các điều khoản sử dụng này. Tất nhiên, điều này sẽ không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chính công ty đối với các hành vi và thiếu sót của các cán bộ và nhân viên của chúng tôi.

Bạn đồng ý với việc công bố các nhận xét, đánh giá và / hoặc phản hồi liên quan đến bạn, bởi những người khác, trên trang web của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng những nhận xét, đánh giá và / hoặc phản hồi đó có thể chỉ trích hoặc phỉ báng hoặc bất hợp pháp; và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi về bất kỳ nhận xét, đánh giá và / hoặc phản hồi nào như vậy, bất kể chúng tôi có biết hay phải biết về những nhận xét, đánh giá và / hoặc phản hồi đó.

(7) Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường cho chúng tôi và cam kết giữ cho chúng tôi được bồi thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý và bất kỳ khoản tiền nào do chúng tôi thanh toán cho bên thứ ba để giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp theo lời khuyên pháp lý của chúng tôi cố vấn) phát sinh hoặc phải gánh chịu bởi chúng tôi phát sinh do bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này [hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này].

(8) Vi phạm các điều khoản sử dụng này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các điều khoản sử dụng này, nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này theo bất kỳ cách nào hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể:

(a) gửi cho bạn một hoặc nhiều cảnh báo chính thức;

(b) tạm thời đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web;

(c) cấm vĩnh viễn bạn truy cập vào trang web;

(d) chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn truy cập vào trang web;

(e) liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn và yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào trang web;

(f) kiện bạn ra tòa vì vi phạm hợp đồng hoặc theo cách khác;

(g) xóa và / hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả các bài gửi thư mục hoặc trang web của bạn; và / hoặc

[(h) tạm ngưng và / hoặc xóa tài khoản của bạn với trang web.]

Khi chúng tôi đình chỉ hoặc cấm hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi hoặc một phần của trang web của chúng tôi, bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào để phá vỡ việc tạm ngưng hoặc cấm hoặc chặn đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo và / hoặc sử dụng một tài khoản khác).

(9) Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba sở hữu và điều hành. Các liên kết này không phải là khuyến nghị. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

(10) Thương hiệu

UsBinaryOptions.com và logo của chúng tôi là thương hiệu thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không cho phép sử dụng các nhãn hiệu thương mại này, và việc sử dụng như vậy có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền của chúng tôi.

Các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký và chưa đăng ký khác trên trang web của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Trừ khi có quy định khác, chúng tôi không xác nhận và không liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào của bất kỳ quyền nào như vậy và do đó chúng tôi không thể cấp bất kỳ giấy phép nào để thực hiện các quyền đó.

(11) Các cuộc thi

Đôi khi, chúng tôi có thể tổ chức các cuộc thi, rút thưởng miễn phí và / hoặc các chương trình khuyến mãi khác trên trang web của chúng tôi. Những điều này sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng biệt (chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nếu thích hợp).

(12) Biến thể

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này theo thời gian. Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web của chúng tôi kể từ ngày công bố các điều khoản sử dụng sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn đã quen với phiên bản hiện tại.

(13) Chuyển nhượng

Chúng tôi có thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và / hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo cho bạn hoặc không được sự đồng ý của bạn.

Bạn không được chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và / hoặc nghĩa vụ của bạn theo các điều khoản sử dụng này.

(14) Tính hiệu lực từng phần

Nếu một điều khoản trong các điều khoản sử dụng này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác xác định là bất hợp pháp và / hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp và / hoặc không thể thực thi nào sẽ hợp pháp hoặc có thể thực thi nếu một phần của nó bị xóa, phần đó sẽ được coi là đã bị xóa và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.

(15) Loại trừ các quyền của bên thứ ba

Các điều khoản sử dụng này là vì lợi ích của bạn và chúng tôi, và không nhằm mục đích mang lại lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị bất kỳ bên thứ ba nào thực thi. Việc thực hiện các quyền của chúng tôi và của bạn liên quan đến các điều khoản sử dụng này không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

(16) Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản sử dụng này, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó về việc bạn sử dụng trang web này.

(17) Luật pháp và quyền tài phán

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật Anh, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ tuân theo quyền tài phán [không] độc quyền của tòa án Anh và xứ Wales.

(18) Đăng ký và ủy quyền

Chúng tôi đăng ký quy tắc ứng xử sau: Quy tắc ứng xử GPWA. Quy tắc này có thể được tham khảo dưới dạng điện tử tại http://www.gpwa.org.

(19) Chi tiết của chúng tôi

Tên đầy đủ của công ty chúng tôi là AD Entertainment Group

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi là Kemp House, 152 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom

Bạn có thể liên hệ chúng tôi bằng email.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Để dễ dàng tìm thấy thông báo này, chúng tôi cung cấp thông báo này trên trang chủ của mình và tại mọi thời điểm mà thông tin nhận dạng cá nhân có thể được yêu cầu.

Google Adsense và DoubleClick DART Cookie
Google, với tư cách là nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web này. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép họ phân phát quảng cáo cho khách truy cập dựa trên lượt truy cập của họ vào trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để chọn không tham gia cookie DART, bạn có thể truy cập vào chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google tại url sau http://www.google.com/privacy_ads.html Việc theo dõi người dùng thông qua cơ chế cookie DART tuân theo chính sách bảo mật của riêng Google.

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của Bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web này nhằm đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác sẽ được cung cấp trong chính sách bảo mật của riêng họ, usbinaryoptions.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Hành động bảo vệ dữ liệu
Khi truy cập Usbinaryoptions.com, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập trang web sẽ được ghi lại cùng với ngày và giờ truy cập. Thông tin này hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, bất kỳ địa chỉ IP nào được ghi lại không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Chúng tôi đã bao gồm các liên kết trên trang web này để bạn sử dụng và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật trên các trang web này. Bạn nên biết rằng chính sách bảo mật của những trang này có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này
Nội dung của tuyên bố này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của usbinaryoptions.com thì bạn có thể liên hệ chúng tôi
hoặc gửi thư cho chúng tôi tới: AD Entertainment Group, Kemp House, 152 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

11 − ba =

Các nhà môi giới quốc tế hàng đầu *
Tùy chọn bỏ túi

Tiền thưởng 50% (Mã thưởng: 50START)

RaceOption

Lên đến 200% Tiền thưởng + Giải thưởng Tặng phẩm

BinaryCent

Tiền thưởng lên tới 100% + Giải thưởng tặng phẩm

Finrally

Tiền thưởng lên đến 100%

Nhị phân tự động

Robot giao dịch tự động này đã đóng cửa! Kiểm tra danh sách của chúng tôi về Robot giao dịch tự động .

Theo chúng tôi
viTiếng Việt